Deelnemer m/v is degene die (SUP) materiaal huurt en/of deelneemt aan (begeleide) (SUP) activiteit. Supschool Alkmaar is het bedrijf welke zorgt draagt voor verhuur, (niet-) begeleide activiteiten en instructie.
Deelnemer verklaart in goede gezondheid te verkeren en in het bezit te zijn van minimaal een zwemdiploma A en te beschikken over een goede zwemvaardigheid.
Deelnemer verklaart niet onder invloed te zijn van drugs en/of alcohol. Gebruik en/of onder invloed zijn van drugs en/of alcohol is tijdens de activiteit/huurperiode niet toegestaan.
Deelnemer verklaart niet zwanger te zijn ten tijde van de activiteit/huurperiode.
Er dient vooraf betaald te worden.

Jongeren onder de 16 moeten onder begeleiding van een volwassenen te zijn.
Deelnemer zal zich ten alle tijden aan de instructies van de instructeur houden.
Materiaal wordt alleen verstrekt op vertoon van een geldig identiteitsbewijs en een ingevuld en ondertekend formulier. Supschool Alkmaar zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.
Supschool Alkmaar zorgt ervoor dat het materiaal dat verstrekt wordt in goede staat verkeert.
Deelnemer draagt zorg voor het materiaal en brengt deze in goede staat weer terug. Indien er schade is aan het materiaal zal verhuurder kosten verhalen op deelnemer.
Bij (im)materiële schade aan derden zullen de kosten verhaald worden bij deelnemer.
Supschool Alkmaar behoudt zich het recht voor foto’s te maken en deze te mogen plaatsen op website en/of Social media.

Supschool Alkmaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de supactiviteit/huurperiode.
Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Supschool Alkmaar. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de SUP huur van de betreffende vaart.

Deelnemer zal ten alle tijden de fatsoensnormen geldend op en rond het water naleven. De deelnemer respecteert de natuurlijke omgeving met de daarbij behorende regels.
Deelnemer verklaart akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden en kennis te hebben genomen van de bijbehorende SUP instructie welke mondeling is uitgevoerd.
Deelnemer huurt materiaal en/of neemt deel aan SUP activiteit geheel op eigen risico.
Iedere individuele deelnemer tekent voorafgaand aan de activiteit een formulier akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden.

Op het formulier staan ook de NAW gegevens van de betreffende persoon.
Supschool Alkmaar staat het vrij om een gepland evenement op basis van weervoorspellingen, harde wind, onweer of op basis van verwacht hoogwater annuleren. De geplande activiteit kan op een ander moment worden ingehaald. Mocht dit niet lukken dan wordt een eventuele aanbetaling terugbetaald
Borg kunt u voldoen door middel van het achterlaten van uw telefoon/sleutels of portemonnee.
Suppen bij Supschool Alkmaar geschiedt heel op eigen risico en U kunt Supschool Alkmaar en/of haar instructeurs op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade en/of letsel van welke aardt dan ook.
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.
De opdrachtgever en/of deelnemer Supschool Alkmaar aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.
Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Supschool Alkmaar leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Supschool Alkmaar gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.
U dient een eigen risicoverklaring te tekenen voor in gebruik name van de SUP.
De deelnemer die uit eigen overweging besluit te stoppen met de les, zal geen restitutie ontvangen, ook als deelnemer een kortingskaart, strippenkaart of iets van dien aard aangeschaft heeft.

Een kortingskaart, strippenkaart of andere soortgelijke actie is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar.
De geldigheid van een kortingskaart, strippenkaart of andere soortgelijke actie is één jaar, tenzij dat anders is aangegeven.
Niet gebruikte strippen etc, worden niet gerestitueerd.
Als er een einddatum op een kortingskaart, strippenkaart of iets soortgelijks aangegeven is, behoud Supschool Alkmaar zich het recht om zich daaraan te houden. Mocht het door omstandigheden voorkomen dat het onmogelijk blijkt om voor de einddatum het tegoed te gebruiken, zal Supschool Alkmaar in overleg de einddatum opschorten. Bijvoorbeeld als dit komt door de weersomstandigheden of andere zaken waar beide partijen geen invloed op hebben.
Als de deelnemer na aanschaf van een kortingskaart, strippenkaart of iets soortgelijks een (langdurige) blessure krijgt, langdurige ziek is, zwanger, tijdens langdurig verblijf in het buitenland, tijdens situaties van overmacht of de weersomstandigheden zijn te slecht om te kunnen suppen, kan Supschool Alkmaar, in overleg met de deelnemer, het aantal lessen/tegoed zodanig opschorten, zodat de deelnemer genoeg mogelijkheden heeft om de lessen/ het tegoed te gebruiken.
Op kortingskaarten, strippenkaarten en andere kortingsacties is er geen restitutie mogelijk.